Ordlista för mäklartjänster

Oavsett om du ska köpa eller sälja din bostad är det sannolikt att du stöter på många nya ord, begrepp och termer när du ska bege dig ut på bostadsmarknaden. I denna ordlista har vi samlat vanliga begrepp som kan vara till hjälp när du ska sälja din bostad, förstå den där facktermen din mäklare nämnde eller få lite bättre koll på bostadsmarknaden.

Hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

A

 

Accepterat pris

Kallas även för acceptpris. Accepterat pris innebär att det pris som angivits i bostadsannonsen är ett pris säljaren är villig att acceptera som slutpris.

Affektionsvärde

Affektionsvärde är det emotionella och subjektiva värde som kan tillskrivas en bostad på grund av en personlig och känslomässig koppling till bostaden.

Affektionsvärdet behöver alltså inte ha något att göra med det ekonomiska värdet eller marknadsvärdet.

Allmän plats

Allmän plats avser områden eller lokaler avsedda för gemensamt bruk dit allmänheten är tillåten. Det kan exempelvis vara en park, en butik eller en gata.

Begreppet allmän plats är idag i många fall ersatt med begreppet offentlig plats.

Allmän väg

En allmän väg räknas som allmän plats eller offentlig plats och är således tillgängligt för alla och avsett för gemensamt bruk. Staten eller kommunen är väghållare för allmänna vägar.

Amortering

Amortering är beloppet du återbetalar på ditt lån vid varje betalningstillfälle.

Amorteringsfri

Den som inte behöver amortera på sitt bolån kan beskrivas som amorteringsfri. Amorteringsfrihet kan man ansöka om hos banken.

Amorteringskrav

Amorteringskrav är långivarens krav på hur mycket låntagaren ska amortera – det vill säga återbetala på lånet vid varje betalningstillfälle.

Amorteringskravet räknas ut baserat på låntagarens inkomst och storleken på lånet i förhållande till bostadens värde.

Amorteringsplan

En amorteringsplan är en plan över hur du ska betala av ditt bolån. Det anger en tidsplan över hur och när du ska amortera.

Anbud

Ett anbud är ett erbjudande eller löfte om att ingå i ett avtal med en annan part. När vill köpa en bostad kan det göras genom att lämna ett anbud till säljaren om hur mycket du är beredd att köpa bostaden för.

Både muntliga och skriftliga anbud i bostadsaffärer är bindande.

Andelslägenhet

En andelslägenhet är en lägenhet där ägaren äger en andel av fastigheten istället för själva lägenheten. Lägenheten ägs istället gemensamt av flera andelsinnehavare.

Andelslägenheter är framförallt vanliga vid köp av fritidslägenheter där ägaren inte vistas permanent. Andelsägarna kommer då vanligen överens om deras rätt att nyttja lägenheten under vissa bestämda veckor per år.

Anläggningssamfällighet

Anläggningssamfällighet är en anläggning på mark eller i vatten som tillhör och tas hand om av flera fastighetsägare gemensamt.

Exempel på vanliga anläggningssamfälligheter är enskilda vägar, lekplatser, parkeringsplatser eller gårdsutrymmen.

Annuitet

Lånar du med annuitet, även kallat annuitetslån, innebär det att du återbetalar lika mycket för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Annuiteten beräknas genom att addera lånebeloppet och den totala räntekostnaden fördelat på antalet betalningstillfällen.

Ett annuitetslån innebär alltså att summan vid varje betalningstillfälle i början på lånetiden utgörs av övervägande räntekostnader medan det i slutet på lånetiden är en större andel amortering.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är en amorteringsmodell där låntagaren betalar tillbaka lika mycket på lånet vid varje betalningstillfälle för både ränta och amortering tillsammans. Det görs genom att räkna ihop summan av lånebeloppet och räntekostnaderna baserat på det totala antalet betalningstillfällen.

Annuitetslån skiljer sig från rak amortering som innebär att en fast summa amorteras på lånet vid varje betalningstillfälle.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift är en engångskostnad som tas ut för att ansluta en fastighet till elnätet. Kostnaden bestäms av elnätsföretaget och baseras bland annat på hur långt det är mellan fastigheten och anslutningspunkten.

Ansvarsbesiktning

Ansvarsbesiktning är en slags fastighetsbesiktning vars syfte är att fastställa vem som bär ansvaret för att upptäcka fel.

Arrendator

Den som har nyttjanderätt till annans mark kallas för arrendator. Se även arrende.

Arrende

Arrende innebär att en jordägare upplåter mark, det vill säga ger någon annan rätten att nyttja marken, mot en arrendeavgift. Den som nyttjar marken kallas för arrendator.

Arrendeavgift

När en jordägare arrenderar sin mark till en arrendator ska detta göras mot betalning. Denna betalning benämns som arrendeavgift och krävs för att arrendeavtalet ska vara giltigt.

Arrendetomt

Arrendetomt är mark som arrenderas mot en avgift. Ett hus på en arrendetomt kallas för byggnad på ofri grund.

Arvode

Arvode är den ersättning mäklaren tar för sina tjänster. Arvodet kan både vara ett fast pris eller rörligt i form av en viss procent av försäljningspriset. Läs mer om mäklararvode här.

Avdragsgill

När du deklarerar en bostadsförsäljning får du göra avdrag för vissa kostnader – dessa benämns som avdragsgilla. Exempel på avdragsgilla kostnader är mäklararvodet, annonsering eller homestyling.

Avgäld

Avgäld är en avgift som betalas för nyttjanderätt av någon annans mark. Exempelvis betalar innehavaren av en tomträtt en årlig tomträttsavgäld till kommunen.

Avgäldsperiod

En avgäldsperiod är en bestämd tidsperiod då tomträttsavgälden förblir oförändrad.

Avlyft

När banken flyttar om byggnadslånet, även kallat byggnadskreditiv, till ett vanligt lån kallas detta för avlyft.

Avräkning

Avräkning innebär att ett visst belopp avräknas från ett annat belopp, till exempel minskning av en skuld. Se även likvidavräkning.

Avstyckning

Avstyckning innebär att avskilja mark från en fastighet för att bilda nya fastigheter.

 

B

 

Balansräkning

En balansräkning är en ekonomisk rapport som beskriver en organisations tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.

Inför köp av en bostadsrätt kan en granskning av bostadsrättsföreningens balansräkning ge viktiga insikter om ekonomin i föreningen.

Bankdag

En bankdag kan enkelt beskrivas som en helgfri måndag till fredag, det vill säga vardagar med undantag för röda dagar eller storhelger.

Bankfridag

En bankfridag är en dag då banker har krav på att vara stängda enligt landets banklagstiftning.

Bankvärdering

Bankvärdering är en marknadsvärdering av bostadens värde som kan göras om du exempelvis vill lägga om dina lån. En bankvärdering måste vara skriftlig och utföras av en av banken godkänd värderingsman.

Läs mer om olika typer av värderingar här.

Basbelopp

Basbelopp är ett annat ord för prisbasbelopp.

Befintligt skick

Befintligt skick är en term som brukar användas för att beskriva att ett objekt inte säljs i nyskick och där det finns tecken på användning.

När en säljare av en bostad beskriver att den säljs “i befintligt skick” kan det enkelt beskrivas som en slags friskrivning där säljaren menar att bostaden inte är felfri.

Begagnad bostad

En begagnad bostad avser en bostad som inte är nyproducerad utan där bostaden varit bebodd tidigare.

Belåningsgrad

Belåningsgrad anges i procent och är ett mått på belåning i förhållande till fastighetens värde. En hög belåningsgrad medför en ökad risk för banken vilket ofta reflekteras i högre räntekostnader.

Belåningsvärde

Belåningsvärde är andelen av en fastighet, aktie eller värdepapper som går att belåna.

Besiktning

En besiktning är en genomgång av fastigheten med syftet att undersöka dess skick och dokumentera eventuella fel och brister.

Läs mer om hur en besiktning går till här.

Besittningsskydd

Besittningsskydd är ett skydd för hyresgästen och innebär att hyresgästen i många fall har rätt att bo kvar i bostaden även om hyresvärden säger upp avtalet.

Det finns dock vissa undantag från när hyresgästen har rätt till besittningsskydd. Det går även i vissa fall att avtala bort besittningsskydd.

Biarea (BIA)

Biarea (BIA), även kallat biyta, utgör de ytor i en bostad som inte är boarea – det vill säga de biutrymmen som inte kan nyttjas för boende. Biarea inkluderar exempelvis garage, soprum och pannrum.

Bindningstid

Bindningstid är tidsperioden då villkoren i ett lån, exempelvis villkor gällande räntor och amortering, förblir oförändrade.

Bindningsunderlag

Bindningunderlag är den summa som räntebidraget baseras på.

Biutrymme

Biutrymme är ett utrymme i en bostad som inte nyttjas för boende och som ingår i biarean.

Biyta

Biyta är ett annat ord för biarea.

Blancolån

Blancolån, även kallat privatlån, är ett lån som beviljas utan säkerhet. Blancolån är inte knutna till ett visst objekt, såsom ett hus, vilket vanligtvis innebär en högre ränta jämfört med exempelvis bolån.

Boarea (BOA)

Boarea, även kallat boyta, är den yta i bostaden som kan användas som boutrymme. Boarea inkluderar exempelvis vardagsrum, kök och badrum.

Utrymmen som inte räknas till boarean kallas för biarea.

Förkortningen för boarea är BOA.

Boendekalkyl

En boendekalkyl kan hjälpa dig få en uppskattning om de totala boendekostnaderna för ditt framtida boende.

Boendekalkylen tar med kostnader kopplade till ditt bolån samt driftkostnader och kostnader för pantbrev, lagfart och eventuella tomträttsavgälder eller avgifter till bostadsrättsföreningen.

Boendekostnad

Boendekostnad är den totala kostnaden för att bo i en bostad. Det inkluderar exempelvis räntor och amorteringar på bolån, driftkostnader och eventuella skatteeffekter.

Boendekostnadskalkyl

Ett annat ord för boendekalkyl.

Bolån

Lån som tas för att finansiera köp eller renovering av en bostad kallas för bolån. Bostaden fungerar som säkerhet för lånet.

Läs mer om bolån här.

Bolånekalkyl

En bolånekalkyl ger dig en uppskattning om hur mycket du kan få låna inför ett bostadsköp. Bolånekalkylen hjälper dig även beräkna den förväntade månadskostnaden för lånet och hur mycket du måste betala i kontantinsats.

Borgensman

Borgensman kallas en person som går i borgen för någon annan.

Borgenär

Borgenär kallas en person har rätt att få en viss prestation, vanligtvis pengar, av en annan person (gäldenär).

Bostadsförsäkring

En försäkring som skyddar dig och din bostad. Se även hemförsäkring eller bostadsrättsförsäkring.

Bostadsrätt

En bostadsrätt är en privatbostad där en medlem i en bostadsrättsförening har nyttjanderätt över en lägenhet mot ersättning och utan tidsbegränsning.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (BRF) är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter med bostadsrätt till medlemmar av föreningen.

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring är en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Förutom att bostadsrättsförsäkringen försäkrar dig och dina saker ger den dig även rätt till ersättning vid skador på fast inredning i bostadsrätten, till exempel väggar, golv och kök.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg är ett tillägg på hemförsäkringen som behövs för att du som bor i bostadsrätt ska ha rätt till ersättning vid skador på din bostadsrätt. Det gäller framförallt vid skador på fast inredning – till exempel kök, väggar och golv – som hemförsäkringen annars inte täcker.

Bostadsvärdering

Under en bostadsvärdering undersöker en mäklare bostaden och bedömer dess aktuella värde vid en eventuell försäljning.

Läs mer om hur en bostadsvärdering går till här.

Bottenlån

Bottenlån syftar till ett bolån med fastigheten som säkerhet. Tidigare fanns det även lån som benämndes som topplån som kunde komplettera bottenlånet.

Läs mer om bolån här.

Boutrymme

Boutrymme är ett utrymme i en bostad som nyttjas för boende och som ingår i boarean.

Boyta

Ett annat ord för boarea.

Bruksarea (BRA)

Bruksarea (BRA) är den sammanlagda boarean och biarean. Bruksarean kan både innefatta lokalarea och ytor avsedda för boende.

Bruksvärde

Bruksvärde kan beskrivas som det praktiska värdet av en bostad utifrån hyresgästens perspektiv. Faktorer som påverkar bruksvärdet är till exempel planlösning, geografiskt läge och bostadens standard.

Bruksvärdeshyra

Bruksvärdeshyra är en hyra som baseras på en bostads praktiska värde utifrån hyresgästens perspektiv, det vill säga bruksvärdet.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea utgör den sammanlagda mätbara arean av samtliga våningsplan som begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida.

Förkortningen för bruttoarea är BTA.

Brygglån

Ett annat ord för överbryggningslån.

Bunden ränta

En bunden ränta innebär att räntan förblir densamma under hela den avtalade lånetiden.

Bygganmälan

I byggprojekt kan det uppkomma åtgärder som är anmälningspliktiga men inte kräver bygglov. För dessa åtgärder ska en så kallad bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd.

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd du behöver ansöka om när du exempelvis vill bygga ett nytt hus, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ansökan om bygglov görs till kommunens byggnadsnämnd.

Byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund är en byggnad uppförd på en arrendetomt. Byggnad på ofri grund räknas som lös egendom och inte som fastighetstillbehör.

Byggnadskontroll

Byggnadskontroll är en kontroll över att ett bygge följer ritningar och byggnadsbeskrivningar.

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är ett slags bygglån banker erbjuder för finansiering av byggnadsprojekt. Allt eftersom arbetet fortskrider betalas fakturorna med hjälp av kredit. När bygget är färdigställt lägger banken om byggnadskreditivet till ett vanligt lån vilket kallas för avlyft.

Andra ord för byggnadskreditiv är byggnadslån, bygglån eller byggnadskredit.

Byggnadskvarter

Byggnadskvarter är vanligt förekommande inom detaljplaner och anger avgränsade geografiska områden ämnade för bebyggelse.

Byggnadslov

En äldre benämning av bygglov.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn av bebyggelselagstiftningen. De kommunala byggnadsnämndernas arbete innefattar bland annat beslut om bygglov och hantering av bygganmälningar.

Byggnadsplan

En äldre benämning för detaljplan.

Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör innefattar fast inredning och annan utrustning till nytta för en byggnad ägnat för stadigvarande bruk. Exempel på byggnadstillbehör är garderober, kylskåp och badrumsinredning.

Byggnadstyp

En byggnadstyp är en indelning som används vid fastighetstaxering. I Sverige används åtta olika byggnadstyper:

 • Småhus
 • Ägarlägenhet
 • Hyreshus
 • Ekonomibyggnad
 • Kraftverksbyggnad
 • Industribyggnad
 • Specialbyggnad
 • Övrig byggnad

Byggnadsvärde

Byggnadsvärdet utgörs av marknadsvärdet för en byggnad. Till byggnadsvärdet räknas endast värdet för själva byggnaden och inte värdet för eventuell tillhörande tomtmark.

Byggrätt

Byggrätt (även kallat byggnadsrätt) anger i vilken omfattning en fastighet, till exempel tomtmark, har rätt att bebyggas. Fastighetens byggrätt regleras av en detaljplan.

Bärande vägg

En bärande vägg har i uppgift att bära extra vikt, exempelvis laster från ovanliggande våningsplan eller yttertak.

 

D

 

Detaljplan

En detaljplan reglerar bebyggelse och användning av ett visst mark- eller vattenområde. Detaljplaner kan användas av kommuner för planering och redovisning av allmänna platser och kvartersmark.

Diskonto

Diskonto var fram till år 2002 en referensränta fastställd av Sveriges riksbank. Idag är diskontot ersatt av referensräntan.

Dolda fel

Dolda fel är brister i fastigheten som existerat redan vid köptillfället och som inte rimligtvis kunnat upptäckas under en noggrann besiktning eller som förväntas med hänsyn till husets skick, ålder och pris.

Säljaren är ansvarig för dolda fel i 10 år efter det att köparen tillträtt huset. Läs mer om dolda fel här.

Driftkostnad

Driftkostnader är de kringkostnader som uppstår vid bruk av din bostad. Vanliga driftkostnader är exempelvis kostnader för el, vatten, avlopp och uppvärmning.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som tas ut vid försenade fakturabetalningar och andra fordringar.

Dödning

Dödning innebär att ogiltigförklara en inteckning eller ett pantbrev. Det kan exempelvis vara nödvändigt om pantbrevet tappats bort.

 

E

 

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån under ett år. Den effektiva räntan kan beskrivas som den egentliga kostnaden för lånet och inkluderar både själva räntan (nominell ränta) och eventuella avi- och uppläggningsavgifter.

Effektiv ränta anges vanligtvis i procent. När du väger olika lån mot varandra är den effektiva räntan ett bra jämförelseverktyg.

Egendom

Egendom kan både syfta till fast egendom, till exempel en fastighet, eller lös egendom såsom möbler, bilar eller även bostadsrätter.

Energideklaration

En energideklaration är ett dokument med uppgifter om en fastighets energiförbrukning. När du säljer en fastighet är du skyldig att tillhandahålla en giltig energideklaration.

Läs mer om hur energideklarationen fungerar här.

Entreprenad

Entreprenad är när ett företag, vanligtvis inom byggbranschen, skriver avtal med en beställare om att utföra ett arbete under en viss tid mot ersättning.

Entresol

Entresol, även kallat entresolplan eller mezzanin, är ett extra våningsplan i den övre delen av ett rum med stor rumshöjd.

Ett entresolplan kan exempelvis vara ett sovloft i en bostad eller ett fristående extra lagringsutrymme i en lagerlokal.

Etagelägenhet

En etagelägenhet är en lägenhet som består av två eller fler våningsplan.

Exekutiv försäljning

Exekutiv försäljning syftar till en offentlig bostadsförsäljning genomförd av Kronofogden efter en utmätning av egendom.

Expeditionsavgift

Expeditionsavgift är en avgift som tas ut för utförandet av administrativt arbete.

I samband med ansökan om lagfart betalar exempelvis köparen av fastigheten en expeditionsavgift till Lantmäteriet för att täcka kostnaden för deras handläggning.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal är en överenskommelse mellan kommuner och exploatörer, till exempel fastighetsägare, som reglerar genomförandet av detaljplaner över mark som inte ägs av kommunen.

Exploateringsgrad

Ett annat ord för exploateringstal.

Exploateringsmark

Exploateringsmark är ett obebyggt mark- eller vattenområde som inte utgör tomtmark och är avsett för bebyggelse samt ingår i en detaljplan vid fastighetstaxering.

Exploateringstal

Exploateringstal är ett mått på hur tätbebyggt ett område är. Det beräknas genom att dela den bebyggda ytan (bruttoarean) med den totala ytan för den fastighet bebyggelsen befinner sig på.

Expropriand

Expropriand är den som begär expropriation.

Expropriation

Expropriation är ett tvångsförvärv av nyttjande- eller äganderätt av en fastighet eller del av fastighet mot ekonomisk ersättning.

Expropriation kan begäras av både stat, kommun och enskilda. Syftet är att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Expropriationsersättning

Expropriationsersättning är den kompensation som utbetalas till den vars fastighet exproprieras.

Expropriationstillstånd

Expropriationstillstånd är godkännandet av expropriering av en fastighet.

 

F

 

Fast egendom

Fast egendom definieras som jord, det vill säga mark, indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även tillbehör till fastigheten, till exempel byggnaden som står på marken.

Läs mer om fast egendom här.

Fastighet

En fastighet definieras som en avgränsad del mark. Till fastigheten hör så kallade fastighetstillbehör (till exempelvis en byggnad) och byggnadstillbehör (till exempel kylskåp, badrumsskåp och tvättmaskin).

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift är en kommunal avgift som betalas av ägare av färdigställda småhus, ägarlägenheter och hyreshus som används som bostad.

Fastighetsbeskrivning

En fastighetsbeskrivning används av mäklare för att beskriva objekt baserat på information om fastigheten från bland annat säljaren, kommunen och myndigheter.

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning är en unik beteckning som tilldelas varje fastighet av Lantmäteriet.

Fastighetsbevis

Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet av Lantmäteriet. Det utgörs av en fullständig sammanställning av uppgifterna om en fastighet i fastighetsregistret.

Fastighetsbok

En fastighetsbok är ett register som anger vilka servitut och lagfarter som finns på en fastighet.

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling är uppdraget att förmedla fastigheter mellan säljare och köpare med hjälp av en fastighetsmäklare.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är en branschnämnd som prövar klagomål på mäklare.

Läs mer om vilken hjälp du kan få från FRN här.

Fastighetsmäklare

En mäklare som förmedlar fastigheter, bostadsrätter eller tomträtter mellan köpare och säljare kallas för fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. De sköter registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som gäller fastighetsmäklare.

Alla fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerade hos FMI. Här kan du läsa mer om FMI och deras uppdrag.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i Sverige är indelad och hur ägandet av marken ser ut.

Fastighetsskatt

En statlig fastighetsskatt betalas av ägare av fastigheter med ännu inte färdigställda bostäder, till exempel obebyggda tomter eller icke-färdigställda småhus.

Fastighetstillbehör

Fastighetstillbehör är föremål eller anläggningar som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Fastighetstillbehör kan till exempel vara en byggnad, en ledning eller stängsel.

Flyttskatt

Flyttskatt är ett samlingsnamn för de skatter som uppkommer i samband med en flytt. Flyttskatten inkluderar bland annat kapitalvinstskatt och stämpelskatt.

Fordringsägare

Ett annat ord för borgenär.

Friskrivningsklausul

Med en friskrivningsklausul i köpekontraktet kan en säljare friskriva sig ansvaret av dolda fel i fastigheten efter en bostadsförsäljning.

Läs mer om hur en friskrivningsklausul fungerar här.

Fritidshus

Fritidshus är ett boende som är avsett att användas som en tillfällig bostad, till exempel under semester. Sommarstugor, fjällstugor och lantställen är vanliga exempel på fritidshus i Sverige.

Frågelista

En frågelista är en skriftlig lista där säljaren kan fylla i information om bostaden och dess skick som köparen sedan får ta del av.

Fullmakt

En fullmakt ger någon annan rätt att ta beslut, ingå avtal eller på annat sätt handla i fullmaktsgivarens namn. Det finns inga exakta formkrav för hur en fullmakt ska se ut.

Förfallodag

Förfallodag är datumet då en faktura eller annan fordran senast ska vara betalad.

Förhandsvisning

En visning som hålls innan ordinarie visning kallas för förhandsvisning.

Förhandsvisningar kan exempelvis vara aktuella om mäklaren har ett spekulantregister med potentiella köpare sedan tidigare och bjuder in till förhandsvisning innan den ordinarie visningen.

Förköpsrätt

Förköpsrätt innebär rättigheten till företräde framför andra köpare vid en försäljning.

Förmedlingsuppdrag

Det skriftliga avtalet där mäklaren åtar sig att förmedla försäljningen av ditt objekt kallas för förmedlingsuppdrag.

Förmånsläge

Förmånsläge är summan av det aktuella pantbrevet plus alla underliggande pantbrev.

Förmögenhetsvärde

Förmögenhetsvärde är ett värde som tidigare användes för att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomiska värde utifrån föreningens skulder, tillgångar och taxeringsvärde.

Försäljningspris

Försäljningspris är det slutliga pris som bostaden säljs för. Ett annat ord för försäljningspris är köpeskilling.

Förtidslösen

När ett lån betalas av i förtid, det vill säga innan löptiden gått ut, kallas det för förtidslösen eller förtidsinlösen.

Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en beskrivning av de viktigaste händelserna som inträffat för företaget under det gångna året samt en översikt över hur företagets verksamhet, ställning och resultat utvecklats.

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av företagets årsredovisning.

Förvärvstillstånd

Ett förvärvstillstånd är ett godkännande från Länsstyrelsen som kan krävas när du köpt eller fått en lantbruksfastighet.

 

G

 

Garantibesiktning

En garantibesiktning syftar till att kartlägga eventuella fel och brister som uppkommit efter en godkänd slutbesiktning. Garantibesiktningen ska utföras inom två år efter slutbesiktningen.

Gatubyggnadskostnad

Ett annat ord för gatukostnad.

Gatukostnad

Gatukostnad är en ersättning kommunen kan ta ut från berörda fastighetsägare i en detaljplan för att finansiera anläggning eller förbättring av gator och allmänna platser.

Gatukostnad kan även kallas för gatubyggnadskostnad.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som tillgodoser behov hos flera fastigheter. Anläggningen tas hand om av fastigheterna gemensamt och kan exempelvis utgöras av en gemensam parkering eller vattenledningar.

Genomförandebeskrivning

En genomförandebeskrivning redogör för hur en detaljplan ska genomföras. Det inkluderar uppgifter om ekonomiska, fastighetsrättsliga, organisatoriska och tekniska åtgärder nödvändiga för genomförandet av planen.

Genomförandetid

Genomförandetid är den tid det förväntas ta att genomföra en detaljplan. Genomförandetiden för en detaljplan ska vara mellan 5 och 15 år.

Gravationer

Gravationer är belastningar i form av exempelvis inteckningar och servitut knutet till en fastighet.

Gravationsbevis

Ett gravationsbevis är ett skriftligt bevis på en fastighets eller tomträtts gravationer, till exempel inteckningar och servitut, samt andra inskrivningar såväl som fastighetens ägare och innehavare.

Gård

En gård kan definieras som en bebyggd tomt, ofta bestående av en samling fristående byggnader, som både kan innefatta skogs- eller jordbruksfastigheter och bostadshus.

Gäldenär

En person som är skyldig någon annan en skuld, vanligtvis lån av pengar, kallas för gäldenär. Den som lånat till gäldenären kallas för borgenär.

 

H

 

Handpenning

Handpenningen är den delen av köpeskillingen som betalas till säljaren i samband med kontraktsskrivning vid ett bostadsköp. Det brukar vanligtvis handla om 10 procent av slutpriset.

Handpenningen agerar som en slags garanti mellan köparen, säljaren och mäklaren att affären kommer genomföras.

Handpenningslån

Handpenningslån är ett lån du som köpare kan ta om du behöver betala handpenning för din nya bostad innan du hunnit sälja din gamla.

I de flesta fall motsvarar handpenningslånet 10 procent av köpeskillingen och ska som senast betalas inom 6 månader eller på tillträdesdagen.

Hemförsäkring

En hemförsäkring är en av de viktigaste och mest grundläggande försäkringarna som skyddar både dig, ditt hem och dina saker. Oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa är det viktigt med en hemförsäkring.

Hemul

Hemul är en äldre benämning för en persons skyldighet att bevisa att den är rätt ägare till en fastighet.

Homestaging

Ett annat ord för homestyling.

Homestyling

Homestyling är en inredningsteknik som innebär att inreda bostaden så att den blir så attraktiv som möjligt inför fotografering och visning med syftet att höja försäljningspriset.

Läs mer om homestyling här.

Hypotek

Hypotek är ett annat ord för säkerhet eller pant.

Hypoteksinstitut

Hypoteksinstitut är ett kreditinstitut där du kan ansöka om hypotekslån (även kallade bottenlån).

Hypotekslån

Hypotekslån är ett slags bostadslån där fastigheten fungerar som säkerhet eller pant för lånet.

Ett annat ord för hypotekslån är bottenlån.

Hyra

I juridiska termer syftar hyra till den ekonomiska ersättningen någon betalar för nyttjanderätt av någon annans bostad eller fastighet.

 

I

 

Informationsplikt

Det finns ingen enhällig definition av begreppet informationsplikt eller informationsskyldighet i samband med en fastighetsförsäljning. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats benämns informationsskyldighet som mäklarens skyldighet att informera spekulanter om en bank eller ett försäkringsbolag har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget.

I andra sammanhang likställs begreppet med säljarens upplysningsplikt.

Inlösen

När en kommun under särskilda förutsättningar förvärvar ägande- eller nyttjanderätt av fastigheter i en detaljplan kallas detta för inlösen.

Inomläge

Inomläge beskriver företrädesordningen för olika pantbrev i förhållande till varandra för samma fastighet.

Inre fond

Inre fond är en reparationsfond i bostadsrättsföreningen avsedd för underhåll av enskilda bostadsrätter. I månadsavgiften till bostadsrättsföreningen sätts en viss procent av avgiften in till föreningens inre fond.

När det till exempel behöver bytas ut vitvaror kan bostadsrättshavaren plocka ut pengar ur fonden för att finansiera inköpet. Kravet är dock att det som införskaffas till bostadsrätten med hjälp av den inre fonden stannar i bostadsrätten vid en eventuell försäljning.

Insats

En kortare benämning för kontantinsats.

Inskrivning

Inskrivning innebär registrering av exempelvis inteckningar, lagfarter, servitut och andra inskrivningsärenden som rör fastigheter.

I samband med köp av tomträtt talar man till exempel om begreppet inskrivning av tomträttsinnehav. Det görs för att registrera ägandeskapet av tomträtten precis som vid ansökan om lagfart vid fastighetsköp.

Inskrivningsbevis

Ett inskrivningsbevis är ett skriftligt bevis på beviljad lagfart eller inskrivning av tomträtt.

Inteckning

När du ska ansöka om lån med fastigheten som säkerhet krävs en inteckning. Inteckningen innebär att ett visst belopp i fastigheten kan bli lämnad som pant och som bevis på inteckningen utfärdar Lantmäteriet ett pantbrev.

 

J

 

Jordabalken

Jordabalken är en huvudavdelning inom svensk lagstiftning som framförallt behandlar lagar rörande fast egendom.

Jordabalksbesiktning

En jordabalksbesiktning innebär en mer omfattande överlåtelsebesiktning och inkluderar exempelvis även besiktning av el, VVS och ventilation.

Jordbruksfastighet

En jordbruksfastighet kan beskrivas som mark, eventuellt med tillhörande byggnader, vars syfte är att nyttjas för att driva jordbruk. Jordbruksfastigheten kan dels bestå av näringsfastighet, till exempel åker- eller betesmark, samt privatbostad.

Juridisk person

En juridisk person är en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person och som därav kan sluta avtal, vara part i domstol och äga egendom. Exempel på en juridisk person är en förening, ett aktiebolag eller en kommun.

Jämkning

Jämkning innebär att korrigera din preliminära skatt och begära ett högre eller lägre skatteavdrag på din lön än vad som gäller enligt skattetabellen.

Skattejämkning kan hjälpa dig som betalar ränta på ditt bolån och har rätt till ränteavdrag att sänka dina löpande utgifter. Istället för att få ränteavdraget utbetalt en gång per år vid skatteåterbäringen innebär jämkning att du istället betalar mindre skatt per månad.

 

K

 

Kallhyra

Kallhyra innebär att du som hyresgäst betalar mindre i hyra per månad men själv står för kostnader för uppvärmning och varmvatten.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den sammanlagda kostnaden som uppkommit i samband med ett lån över hela lånets löptid. Kapitalkostnaden inkluderar inte själva lånebeloppet utan avgifter såsom räntekostnader, uppläggningsavgift och aviavgifter.

Kapitalvinst

Kapitalvinst, tidigare kallat reavinst, innebär vinst på kapital och erhålls när du exempelvis gått med vinst efter en bostadsförsäljning eller vid andra avyttringar. På kapitalvinsten ska även en kapitalvinstskatt betalas.

Kapitalvinstberäkning

Kapitalvinstberäkning är en beräkning på din kapitalvinst vid avyttring av tillgång, till exempel en bostadsförsäljning.

Kapitalvinsten utgörs av ersättningen för din avyttrade tillgång minus omkostnadsbeloppet och eventuella utgifter kopplade till avyttringen, till exempel mäklararvodet.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt är en skatt som betalas på kapitalvinsten i samband med en bostadsförsäljning. Kapitalvinstskatten utgörs av 22 procent av kapitalvinsten.

Kedjehus

Kedjehus är småhus som byggts samman med varandra genom exempelvis ett garage, en carport eller ett förråd.

Klyvning

Klyvning av en fastighet innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp i nya fastigheter där varje delägare får en egen fastighet. Samägandet och den ursprungliga fastigheten upphör därmed i samband med en klyvning.

Kommersiell fastighet

En kommersiell fastighet är en fastighet som används av företag eller andra verksamheter som kontor, butikslokal, lager eller liknande.

Kontantinsats

En kontantinsats är den del av betalningen vid ett bostadsköp som du behöver betala själv. Ett bolån täcker upp till 85 procent av försäljningspriset och resterande 15 procent utgörs av kontantinsatsen.

Kontantinsatslån

Ett kontantinsatslån är ett så kallat privatlån eller blancolån som tas utan säkerhet för att finansiera delar av kontantinsatsen vid ett bostadsköp.

På grund av att denna typ av lån inte har någon säkerhet är räntan högre jämfört med ett bolån.

Kreditprövning

En kreditprövning är en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar som bland annat görs i samband med en låneansökan. Syftet är att bedöma din betalningsförmåga.

Kredittagare

Kredittagare är en person som ansökt om och fått beviljad kredit.

Kreditupplysning

En kreditupplysning samlar uppgifter om dina inkomster, betalningsanmärkningar och eventuella skulder.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på din förmåga att betala av dina skulder och krediter, till exempel ett lån.

Köpebrev

Ett köpebrev är ett kvitto på fullgjord betalning, till exempel att hela köpeskillingen är betald vid ett bostadsköp.

Köpekontrakt

Ett köpekontrakt är ett avtal mellan köpare och säljare som anger villkoren för bostadsköpet. Det signerade köpekontraktet knyter ihop bostadsaffären och binder båda parterna till de bud som lagts under budgivningen.

Köpeskilling

Köpeskilling är det slutpris köparen och säljaren kommer överens om vid en bostadsaffär. Ett annat ord för köpeskilling är försäljningspris.

Köpeskillingskoefficient

Beräkning av en fastighets köpeskillingskoefficient kan användas vid värdering av fastigheter. Köpeskillingskoefficienten räknas ut genom att dela köpeskillingen med det totala taxeringsvärdet för fastigheten.

Köpesumma

Köpesumma är ett annat ord för köpeskilling.

Köplagen

Köplagen gäller främst vid köp av lös egendom, däribland bostadsrätter, och reglerar köparens och säljarens skyldigheter och rättigheter gentemot varandra.

 

L

 

Lagfart

En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet.

Köparen av en fastighet behöver inom 3 månader efter köpet ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfarten krävs för att bli registrerad som fastighetsägare i fastighetsregistret.

Lagfartsbevis

Ett lagfartsbevis är ett skriftligt bevis om utfärdas vid beviljad lagfart.

Lagfartskostnad

Lagfartskostnad är en stämpelskatt som betalas vid registrering av lagfart.

Utöver lagfartskostnaden betalas även en expeditionsavgift till Lantmäteriet.

Likvidavräkning

Likvidavräkningen är ett dokument som fastställer den slutgiltiga betalningen från köparen till säljaren under en bostadsförsäljning. Avräkningen utgår från köpeskillingen som budgivningen slutade på och räknar exempelvis av betald handpenning och andra detaljer kring slutbetalningen.

Likvidavräkningen gås vanligen igenom av köparen och säljaren tillsammans med mäklaren på tillträdesdagen.

Likviddag

Likviddag eller likviddatum är den dagen då säljaren får pengarna för bostadsförsäljningen.

Likviditet

Likviditet är en person eller en organisations förmåga att betala räkningar och andra kortfristiga skulder. Begreppet används ofta för att beskriva någon eller någots betalningsförmåga.

Lockpris

Ett lockpris på en bostad innebär att den marknadsförs till ett felaktigt pris som är avsevärt lägre än marknadsvärdet eller vad säljaren är beredd att sälja för.

Det är förbjudet för fastighetsmäklare att medvetet använda sig av lockpriser. Mäklare som medvetet använt sig av felaktig prissättning kan anmälas till Fastighetsmäklarinspektionen.

Lokalarea (LOA)

Lokalarea (LOA) är bruksarea vars ändamål inte är att utgöra boutrymme. Lokalarea inkluderar exempelvis butiker, kontor eller lagerlokaler.

Låneansökan

Formuläret eller blanketten du fyller i när du ansöker om lån kallas för låneansökan.

Lånebild

Lånebild är en översikt över en persons sammanlagda lån och lånevillkor.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från banken om hur mycket du får låna för ett bostadsköp. Lånelöftet är endast giltigt under en begränsad tid och baseras på bankens bedömning av din ekonomi och betalningsförmåga.

Ett lånelöfte krävs ofta för att delta i budgivningen på en bostad.

Låneskydd

Ett låneskydd är en försäkring för dina lån ifall din förmåga att återbetala lånet plötsligt skulle förändras, till exempel på grund av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

Lägenhetsförteckning

En lägenhetsförteckning är ett register över lägenheterna som ingår i en bostadsrättsförening. I lägenhetsförteckningen finns information om bland annat ägare, utfärdandedatum och lägenhetsbeteckningar.

Löptid

Löptid är återbetalningstiden för ett lån. Löptiden sträcker sig från den dagen du tecknade lånet fram till den dagen då lånet ska vara helt återbetalt.

Lös egendom

Lös egendom kan definieras som allt som inte är fast egendom. Det inkluderar bland annat:

 • Lösöre (det vill säga lösa saker, till exempel möbler)
 • Bostadsrätter
 • Aktier och värdepapper
 • Fordon
 • Patent och upphovsrätter

Läs mer om lös egendom här.

Löseskilling

Löseskilling betalas av den som exproprierar en fastighet till ägaren av fastigheten. Löseskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde.

 

M

 

Marklov

Marklov ger rätten att genomföra markförändringar på en fastighet. Ansökan om marklov kan krävas vid schaktning eller fyllning av mark som avsevärt förändrar höjdläget.

Marknadshyra

Marknadshyra innebär en fri hyressättning där hyresvärden själv bestämmer hyran utan inblandning från andra parter på hyresmarknaden.

Marknadsränta

Marknadsräntan är den ränta en person eller ett företag är beredd att betala för krediter, till exempel lån hos banken.

Marknadsvärde

Marknadsvärde är det mest sannolika priset en fastighet skulle säljas för om det såldes på marknaden idag.

Marknadsvärdet utgår från marknadens utbud och efterfrågan och baseras bland annat på vad liknande fastigheter nyligen sålts för inom samma område.

Markvärde

Markvärde definieras som värdet på en taxeringsenhets markanläggningar, tomtmark, täktmark och fallrätt.

Medgivande

När en gemensam bostad ska säljas krävs det medgivande eller samtycke från båda makarna eller samborna för att sälja bostaden.

Medlemskapsansökan

När du köpt en bostadsrätt behöver du göra en medlemskapsansökan till bostadsrättsföreningen för att köpet av bostadsrätten ska bli giltigt.

Medlemskapsprövning

När du köpt en bostadsrätt innebär en medlemskapsprövning att bostadsrättsföreningens styrelse prövar din ansökan om medlemskap i föreningen.

Månadsavgift

Ägare av bostadsrätter är skyldiga att betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften går bland annat till att täcka gemensamma kostnader för drift och underhåll av fastigheten samt föreningens räntekostnader.

Exakt vad som ingår i månadsavgiften skiljer sig mellan olika bostadsrättsföreningar och avgiften kan variera mycket från förening till förening.

Mäklararvode

Mäklararvode är kostnaden mäklaren tar för att förmedla din bostad. Mäklararvodet kan både vara en procentuell del av slutpriset eller ett fast arvode.

Läs mer om hur du undviker att betala för mycket i mäklararvode här.

Mäklare

En mäklare är en person som arbetar med att förmedla fastigheter mellan köpare och säljare.

Här kan du läsa mer om hur du hittar rätt mäklare inför din bostadsförsäljning.

Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är Sveriges äldsta och största branschorganisation för fastighetsmäklare. De arbetar med fortbildning, utveckling av arbetsetiska riktlinjer och informering om mäklaryrket.

Läs mer om Mäklarsamfundets uppdrag här.

 

N

 

Nominell ränta

Nominell ränta är räntan en långivare tar för att låna ut pengar till dig. Den nominella räntan inkluderar däremot inte andra kostnader som kan uppstå i samband med lånet såsom uppläggningsavgift eller aviavgifter.

Vill du beräkna lånets totala kostnad ska du ta reda på den effektiva räntan.

Notariatlån

Notariatlån är ett lån där långivaren är en privatperson eller ett företag och där lånet övervakas av notarieavdelningen på en bank.

Notariatlån kallas ibland även för förmedlingslån.

Nybyggnad

Nybyggnad innebär att uppföra en ny byggnad eller att flytta en tidigare uppförd byggnad.

Nyproduktion

Nyproduktion är benämningen på nybyggda bostäder där det ännu inte bott någon. Nyproduktion kan även innefatta bostäder eller fastigheter som planeras byggas eller som ännu inte är färdigställda.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt ger en person eller en organisation rätt att använda någon annans fastighet. Som bostadsrättsinnehavare har du exempelvis nyttjanderätt till en viss lägenhet – det vill säga en viss andel av fastigheten.

Näringsfastighet

Näringsfastighet definieras som en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet.

 

O

 

Objekt

På bostadsmarknaden syftar ett objekt vanligtvis till den bostad eller fastighet som förmedlas av en mäklare eller säljare. Det kan exempelvis handla om en bostadsrätt, en villa eller en tomt.

Objektsbeskrivning

En objektsbeskrivning kan beskrivas som en slags presentation av en bostad inför en försäljning. Objektsbeskrivningen upprättas av fastighetsmäklaren och innehåller nödvändiga uppgifter om bostaden.

Enligt lagen måste en objektsbeskrivning exempelvis innehålla information om bostadens storlek, driftskostnader och eventuella inteckningar, servitut eller pantsättningar av bostaden.

Offentlig plats

Offentlig plats är ett område eller plats öppet för allmänheten och tillgängligt för alla. Det kan exempelvis innefatta vägar, torg och parker. Offentlig plats kan även benämnas som allmän plats.

Ofri grund

En byggnad som uppförts på ofri grund är en byggnad som uppförts av en arrendator på arrenderad mark. Byggnaden ägs då inte av samma person som äger marken och är att räkna som lös egendom.

Okulär besiktning

En okulär besiktning är en besiktning av alla ytor tillgängliga med blotta ögat. Det inkluderar exempelvis alla rum, husfasaden och taket men inte elanläggningen eller avloppsrören.

Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningsutgiften för bostaden samt eventuella förbättringsutgifter för renoveringar och dylikt.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan hjälpa en kommun att säkerställa att bestämmelser i en översiktsplan uppnås i områden som inte täcks av en detaljplan. Det kan exempelvis handla om att reservera mark för framtida allmännyttig bebyggelse, till exempel vägdragning, eller att reglera befintlig bebyggelse.

Omslagsrevers

En omslagsrevers är en äldre benämning på ett skuldebrev som anger villkor och panter.

Omsättningshyra

Omsättningshyra är en form av rörlig lokalhyra som baseras på en andel av hyresgästens omsättning.

Optionsavtal

Ett optionsavtal är ett avtal där säljare och köpare har avtalat om den andres rätt att sälja eller köpa viss egendom.

Optionsavtal är inte giltiga vid överlåtelser av fast egendom och gäller därför inte för fastigheter. De är däremot giltiga vid överlåtelse av bostadsrätter då dessa räknas som lös egendom, förutsatt att avtalet upprättas i skriftlig form.

Optionsrätt

Optionsrätt ger innehavaren av optionen rätt att köpa eller sälja egendom till ett visst pris.

Originalskick

Originalskick är en term för att beskriva bostäder vars ursprungliga ytskikt, inredning eller andra ursprungliga detaljer från när bostaden byggdes är bevarade.

Ortsprismetod

Ortsprismetod är en värderingsmetod för bedömning av marknadsvärdet för en bostad. Ortsprismetoden utgår från försäljningspriser från tidigare liknande bostadsförsäljningar i området för att bedöma bostadens aktuella marknadsvärde.

Oäkta förening

Oäkta förening är en benämning av bostadsrättsföreningar där över 40 procent av föreningens lokal- och hyresintäkter kommer från juridiska personer, till exempel affärer, restauranger och andra företag.

 

P

 

Pantbrev

Ett pantbrev är ett bevis på en beviljad inteckning och kan användas som säkerhet när du ansöker om bolån inför ett husköp.

Pantförskrivning

En bostadsrätt kan pantsättas med en pantförskrivning som säkerhet när du ska teckna ett bolån inför ett bostadsrättsköp. Det kan beskrivas som bostadsrättens motsvarighet till de pantbrev som utfärdas för hus.

Panträtt

Panträtt i ett hus eller en bostadsrätt ger en borgenär, till exempel en bank du lånat pengar av, rätt att sälja bostaden om du inte kan betala tillbaka din skuld.

Pantsättning

Pantsättning innebär att använda egendom, exempelvis ditt hus eller din bostadsrätt, som säkerhet (pant) när du tecknar ett lån.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningen tar ut för att registrera din ansökan om pantsättning av bostaden.

Pantvärde

Pantvärde är det värde som långivaren har rätt till vid en eventuell försäljning av en pantsatt bostad.

Parhus

Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus.

Permanentbostad

En bostad avsedd för stadigvarande boende kallas för permanentbostad.

Planerat underhåll

Planerat underhåll behöver med jämna mellanrum göras av en bostadsrättsförening för att sköta om fastigheten och dess funktioner. Föreningens planerade underhåll anges i en flerårig underhållsplan.

Planlösning

Planlösning är en uppdelning av ett hus eller lägenhets olika rum med tillhörande bärande väggar och mellanväggar.

Planritning

En planritning är en ritning över de rum med tillhörande väggar som ingår i en planlösning.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är en summa som årligen bestäms av regeringen för att spegla prisutvecklingen och inflationsnivån i samhället.

Förutom att påverka storleken på olika ekonomiska stöd och bidrag i Sverige påverkar prisbasbeloppet även bland annat fastighetsavgiften samt bostadsrätters pantsättningsavgifter och överlåtelseavgifter.

Privatbostad

En privatbostad definieras som ett småhus eller en ägarlägenhet avsett som permanentbostad eller fritidsbostad av ägaren till bostaden eller ägarens närstående.

Privatlån

Privatlån är ett annat ord för blancolån.

Prospekt

Prospekt är ett annat ord för en objektsbeskrivning.

 

R

 

Radhus

Radhus är direkt sammanbyggda småhus, minst tre till antalet, som sitter ihop i rad.

Rak amortering

Rak amortering är en amorteringsmodell som innebär att låntagaren amorterar en fast summa på lånet vid varje betalningstillfälle. Det innebär att låntagaren betalar mer i början på lånetiden då skulden är större och därav även räntekostnaderna. Vartefter lånet betalas av sjunker även räntekostnaderna.

Rak amortering skiljer sig från annuitetslån som är en annan vanlig amorteringsmodell.

Realisationsförlust

När priset du säljer din bostad för är lägre än bostadens anskaffningspris, det vill säga priset bostaden köptes för, innebär det en realisationsförlust.

Realränta

Realränta kan förklaras som den verkliga räntan justerad efter inflationen.

Realvärde

Realvärde beskriver det verkliga värdet på en tillgång justerat efter inflationen.

Reavinst

Reavinst, även kallat realisationsvinst, är en äldre benämning på kapitalvinst.

Reavinstskatt

Reavinstskatt är ett annat ord för vinstskatt eller kapitalvinstskatt.

Referensränta

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs av Sveriges riksbank två gånger om året vars syfte är att beräkna andra räntor. Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta vid slutet av föregående halvår avrundat uppåt till närmast halva procentenhet.

Räntor som utgår från Riksbankens referensränta är exempelvis dröjsmålsräntor samt många bankers in- och utlåningsräntor. Referensräntan kan därför ha stor påverkan på räntekostnaderna för ett bolån.

Relaxation

Relaxation innebär att en gemensam inteckning lyfts från en eller flera fastigheter. Fastigheten som relaxeras blir då av med sitt inteckningsansvar.

Resultaträkning

En resultaträkning är en ekonomisk rapport som beskriver en organisations samtliga intäkter och kostnader under ett räkenskapsår.

Inför köp av en bostadsrätt kan du granska bostadsrättsföreningens resultaträkning för att se om föreningen gått med vinst eller förlust under det gångna året. Du kan även se vilka intäkter och kostnader föreningen har och jämföra dessa med tidigare års resultaträkningar.

Revers

Revers är ett annat ord för skuldebrev.

Rivningsfastighet

En rivningsfastighet är en fastighet som planeras rivas.

Rivningslov

Rivningslov är ett godkännande som krävs från kommunen för att riva hela eller delar av byggnader som befinner sig på områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Råvind

En råvind kan beskrivas som en vind vars utrymme inte utnyttjas.

Råvindskonvertering

Råvindskonvertering innebär att bygga om en fastighets råvind för att fylla ett nytt syfte – till exempel att konvertera råvinden till nya bostadslägenheter.

Ränta

Ränta är den kostnad du betalar långivaren, till exempel en bank, för lånet. Det är alltså avgiften för att låna pengar.

Ränteavdrag

Ränteavdrag är ett skatteavdrag du får göra på dina ränteavgifter, till exempel räntekostnaderna för ditt bolån.

Räntebindningsperiod

Räntebindningsperiod är den tidsperiod då räntevillkoren i ett lån förblir oförändrade. Det är möjligt att teckna lån med olika räntebindningsperioder där vissa månader har fast ränta och vissa månader rörlig ränta.

Räntetak

Ett räntetak är en övre gräns för den rörliga räntan på ett lån. Räntetaket fungerar som en garanti på att din ränta inte kommer stiga över räntetakets nivå.

Rörlig ränta

En rörlig ränta på lånet innebär att räntan följer förändringarna på räntemarknaden.

 

S

 

Samfällighet

Samfällighet är mark eller annan egendom som ägs av flera fastigheter gemensamt.

Samtycke

Samtycke av bostadsförsäljning är ett annat ord för medgivande.

Saneringsfastighet

En fastighet som ska renoveras eller på annat sätt saneras benämns som en saneringsfastighet.

Serielån

Ett serielån är ett långfristigt lån där storleken på amorteringen ökar under lånets löptid enligt en fastställd plan.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att nyttja en avtalad del av en annan fastighet. Det kan till exempel handla om en väg, en brunn eller en brygga.

Skambud

Ett skambud är ett bud avsevärt under marknadspriset.

Man kan beskriva skambud som bud som är så pass låga att de nästan känns pinsamma att lägga i en budgivning.

Skogsbruksfastighet

En skogsbruksfastighet kan beskrivas som skogsmark vars syfte är att nyttjas för att driva skogsbruk samt eventuella tillhörande bostadsbyggnader med tomtmark och ekonomibyggnader.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal som reglerar skulden mellan en långivare och en låntagare. Skuldebrevet fungerar som en kvitto på lånet och specificerar hur skulden ska återbetalas.

Skuldkvot

Skuldkvot är ett hushålls skulder i förhållande till hushållets bruttoinkomster.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en svårt skuldsatt person betalar av delar av sina skulder under en bestämd tidsperiod, vanligtvis fem år. Under tiden lever personen på existensminimum där allt överskott av inkomsten går till att betala av skulden.

Efter tidsperioden avskrivs eventuella kvarvarande skulder som ingick i skuldsaneringen.

Sluten budgivning

Sluten budgivning innebär att spekulanterna har en viss tid på sig att skriftligen lämna in sina bud på ett objekt. Buden redovisas för säljaren, men spekulanterna kan inte själva se de andra buden i budgivningen.

Ett alternativ till sluten budgivning är öppen budgivning.

Slutpris

Slutpris är det slutliga pris som bostaden, tomten eller fastigheten säljs för.

Sluttningshus

Sluttningshus är ett annat ord för suterränghus.

Sluttningsvåning

Sluttningsvåning är ett annat ord för suterrängvåning.

Småhus

Småhus är en byggnad avsedd som bostad för ett eller två hushåll. Villor, radhus och kedjehus är exempel på småhus.

Specialbyggnad

En specialbyggnad är byggnad som vars syfte är att fylla en samhällsnyttig funktion.

Exempel på specialbyggnader är försvarsbyggnader, vårdbyggnader och skolbyggnader.

Spekulant

En spekulant är en potentiell köpare av en bostad.

Spekulantregister

Ett spekulantregister är ett register en mäklare har med kontaktuppgifter till potentiella köpare och typen av boende de letar efter.

Stadgar

En bostadsrättsförenings grundläggande regler kallas för stadgar. Stadgarna innehåller bland annat föreningens namn, medlemmarnas avgifter och kraven som ställs på medlemskap i föreningen.

Stamfastighet

Stamfastighet är det som är kvar av en fastighet efter att delar av fastigheten avstyckats.

Strimlade lån

Strimlade lån innebär att du som bostadsrättsinnehavare tar över betalningsansvaret för en del av föreningens lån. Detta görs på grund av att privatpersoner, till skillnad från bostadsrättsföreningar, har rätt att få avdrag på räntan på lånet.

Styrränta

Styrränta, tidigare kallad reporänta, är en ränta som Sveriges riksbank kan använda som verktyg för att hantera konjunktursvängningar i ekonomin. Styrräntan styr nivån på Riksbankens referensränta.

Bankernas utlåningsräntor följer styrräntan och en minskad eller ökad styrränta kan därför ha stor påverkan på räntan för bolån.

Stämpelskatt

Stämpelskatt, även kallad lagfartskostnad, är en skatt du betalar vid köp av fastighet eller tomträtt. En stämpelskatt tas även ut när du tar ut en inteckning i en fastighet.

Subventionsränta

Subventionsräntan fastställs av Boverket och ligger till grund för beräkning av statliga räntebidrag.

Successionsbostad

En successionsbostad, även kallat successionsobjekt, är en bostad som till skillnad från nyproducerade lägenheter säljs på andrahandsmarknaden.

Successionsmäklare

En successionsmäklare är en fastighetsmäklare som förmedlar bostäder på andrahandsmarknaden.

Suterränghus

Ett suterränghus är ett hus vars våningar är anpassade för kuperade tomter med sluttningar.

Suterrängvåning

En suterrängvåning är ett våningsplan där golvet delvis befinner sig under den omgivande marknivån.

Svävarvillkor

Svävarvillkor, även kallat återgångsvillkor, är villkor som anger att parterna i ett avtal har rätt att frånträda ett bostadsköp beroende på utfallet av framtida händelser.

Sådana händelser kan exempelvis vara om säljaren hittat ny bostad eller om köparen beviljats lån eller inte.

Säkerhet

När du ansöker om ett lån kan du göra det med eller utan säkerhet. Säkerhet kan beskrivas som bankens trygghet att du kan betala tillbaka lånet.

Säljarrevers

En säljarrevers är ett skuldebrev mellan köparen och säljaren av en bostad som innebär att köparen betalar delar av köpeskillingen över tid.

Säljbeskrivning

Säljbeskrivning är ett annat ord för objektsbeskrivning.

Särskild fastighetstaxering

Ägare av fastigheter ska göra en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Har fastigheten genomgått större renoveringar eller tillbyggnationer kan man däremellan genomföra en särskild fastighetstaxering.

 

T

 

Taxeringsenhet

Taxeringsenhet innebär egendom, vanligtvis fastigheter, som ska taxeras för sig. Det inkluderar till exempel småhus, hyreshus, industribyggnader och tillhörande tomtmark.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är det samlade värdet på en taxeringsenhet, till exempel ett småhus och dess tillhörande tomtmark, och ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Tillbyggnad

Tillbyggnad innebär en åtgärd som ökar volymen av den befintliga byggnaden.

Tillträde

Tillträde är tidpunkten då bostadsaffären avslutas och köparen får nycklarna till den nya bostaden.

Tillträdesdag

Tillträdesdag är det datum då bostaden byter ägare och köparen får tillträde till den nya bostaden. På tillträdesdagen slutförs även betalningen av köpeskillingen till säljaren.

Tomt

En tomt innebär mark som är bebyggd eller avses bebyggas. Det innefattar även den marken i direkt anslutning till tomtens byggnader som krävs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Tomtarea

Tomtarea innefattar den totala area som tillhör en tomt.

Tomtkarta

En tomtkarta är en ritning över en fastighet och dess fastighetsgränser, fastighetsbeteckning och eventuella byggnader, vägar och servitut som tillhör fastigheten.

Tomträtt

Tomträtt är en nyttjanderätt att använda en fastighet, ofta ägd av kommunen, under obestämd tid. Den med nyttjanderätt av fastigheten kallas för tomträttsinnehavare och är skyldig att betala en årlig avgift, så kallad tomträttsavgäld, för nyttjanderätten.

Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är den årliga avgiften som innehavaren av en tomträtt betalar till kommunen som ersättning för att få nyttja marken.

Tomträttsavtal

Ett tomträttsavtal är ett avtal som reglerar villkoren för en tomträtt.

Tomtvärde

En fastighets tomtvärde är en del av taxeringsvärdet och innebär värdet på själva tomten. Faktorer som påverkar tomtvärdet är bland annat tomtens storlek, närhet till vatten och tillgång till dricksvatten och avlopp.

Topplån

Fram tills år 2010 var bolån uppdelade mellan topplån och bottenlån. Topplånet gjorde det tidigare möjligt att utöka lånet på bostaden utöver bottenlånet. Idag finns inte topplån kvar i samma form.

Totalhyra

Totalhyra innebär hyra inklusive kostnader för värme och vatten.

Totalt kapital

Totalt kapital är summan av skulder och eget kapital i ett företags eller en förenings balansräkning.

Typkod

Typkod är en beteckning för en viss typ av fastighet vid fastighetstaxering. Typkoder bestäms av Skatteverket.

 

U

 

Underhåll

Underhåll är åtgärder som tas för att återställa eller bevara en byggnads ursprungliga funktion eller utseende.

Underhållsfond

En underhållsfond, även kallat yttre fond, är en fond som en bostadsrättsförening kan avsätta pengar till för framtida underhållsåtgärder.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt innebär att det är köparens ansvar att noggrant inspektera bostaden innan köpet. Uppkommer brister i efterhand som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning kan köparen inte kräva ersättning från säljaren för bristerna.

Här kan du läsa mer om köparens undersökningsplikt.

Upplupen ränta

Upplupen ränta på ett bolån är den ränta som inte har betalats än. Då räntekostnader på lånet ofta betalas i slutet av månaden benämns räntan som upplupen till dess att den betalas av låntagaren.

Upplysningsplikt

Upplysningsplikt är säljarens skyldighet att upplysa köparen om kända fel och brister i bostaden som kan vara besvärligt för köparen att upptäcka vid undersökning av bostaden.

Här kan du läsa mer om säljarens upplysningsplikt.

Upplysningsskyldighet

Ett annat ord för upplysningsplikt.

Upplåtelse

Upplåtelse innebär att ägaren av egendom, exempelvis en fastighet eller en bostadsrätt, ger någon annan förfoganderätt över egendomen. Upplåtelsen sker vanligtvis mot en avgift och villkoren regleras i ett upplåtelseavtal.

Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift är en avgift bostadsrättsföreningar kan ta ut tillsammans med insatsen vid upplåtelse av bostadsrätter.

Upplåtelseform

Upplåtelseform beskriver vilken rätt du har att förfoga över din bostad. Vanliga upplåtelseformer i Sverige är exempelvis bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en administrativ engångsavgift långivare kan ta ut när du tecknar ett lån eller köper något på avbetalning.

Uppskov

Efter en bostadsförsäljning är du skyldig att betala vinstskatt. Uppskov innebär att du givet vissa förutsättningar kan skjuta på betalningen av vinstskatten.

Ansökan om uppskov görs hos Skatteverket.

Uppskovsavdrag

Uppskovsavdrag är det belopp kan göra uppskov på.

Utgångspris

Utgångspris är det pris som en bostad annonseras ut för och som budgivningen förväntas starta på.

Utmätning

En utmätning innebär att Kronofogden har rätt att ta hand om en skuldsatt persons egendom för att betala av dennes skulder.

Utnyttjandegrad

Utnyttjandegrad beskriver hur stor andel av ett område som får bebyggas. Utnyttjandegraden anges i procent.

 

V

 

Vakansgrad

Vakansgrad visar hur stor andel av en fastighet som inte är uthyrd.

Varmhyra

Varmhyra är en benämning för hyreskostnaden inklusive avgifter för vatten och uppvärmning.

Villaförsäkring

En villaförsäkring skyddar både din tomt och tomtens tillhörande byggnader om du exempelvis skulle råka ut för inbrott, vattenläcka eller brand. Villaförsäkringen kompletterar ofta din hemförsäkring som skyddar dig och din lösa egendom.

Villahemförsäkring

En villahemförsäkring är en försäkring som kombinerar egenskaperna hos en villaförsäkring och en hemförsäkring. Villahemförsäkringen skyddar alltså både tomten, huset, ditt bohag och dig själv mot ekonomisk förlust vid eventuella olyckor eller skador.

Vindsvåning

Vindsvåning eller vind kallas utrymmet mellan yttertaket och det översta bjälklaget.

Vinstskatt

Vinstskatt är ett annat ord för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt.

Visning

Visning är det tillfälle då säljaren öppnar upp sitt hem för potentiella köpare av bostaden. Mäklaren visar då runt spekulanterna, berättar om bostaden och svarar på besökarnas frågor.

Läs mer om tips inför din visning.

Våtrumscertifikat

Våtrumscertifikat är ett intyg på att hantverkaren är godkänd att utföra våtrumsarbeten på ett fackmässigt korrekt sätt enligt gällande bygglagstiftning.

Våtrumscertifikat utfärdas till hantverkare och företag antingen genom behörighet via Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV) eller genom auktorisering via Svensk Våtrumskontroll (GVK).

Värdeintyg

Värdeintyg är en uppskattning av en fastighets taxeringsvärde när köpehandlingen upprättades. Ett värdeintyg utfärdas av en auktoriserad fastighetsmäklare, banktjänsteman eller annan behörig värderingsman.

Värdering

En värdering är en bedömning av din bostads aktuella värde utförd av en mäklare eller någon annan sakkunnig värderingsman. Värdet baseras bland annat på bostadens skick, storlek, läge och den rådande bostadsmarknaden.

Det finns olika typer av värderingar beroende på vad ditt syfte är med värderingen. Inför en bostadsförsäljning gör vanligtvis en fastighetsmäklare en marknadsvärdering av huset. Ska du däremot förhandla om ditt bolån är det mer aktuellt med en skriftlig bankvärdering.

Värdeutlåtande

Ett värdeutlåtande är ett dokument som anger det bedömda marknadsvärdet av din bostad. Värdeutlåtandet utfärdas av en oberoende värderingsman, till exempel en auktoriserad fastighetsmäklare eller en banktjänsteman.

Värdeutlåtanden syftar till att utgöra underlag för kreditbeslut när du ansöker om lån eller till att bestämma värdet på bostaden inför en försäljning.

Värdeår

Värdeår är byggnadens nybyggnadsår, det vill säga det år då byggnaden kunde tas i bruk, förutsatt att inga om- eller tillbyggnader skett. Värdeåret påverkar byggnadens taxeringsvärde.

 

Y

 

Yttre fond

Yttre fond, även kallat underhållsfond eller yttre reparationsfond, är en del av bostadsrättsföreningens bokföring av underhåll av de delar av fastigheten som inte tillhör de enskilda lägenheterna.

Yttre reparationsfond

Ett annat ord för yttre fond.

 

Å

 

Årsavgift

Årsavgift är en avgift som bestäms av bostadsrättsföreningens styrelse och som syftar till att täcka föreningens samlade kostnader för räntor, lån, drift och underhåll kopplat till fastigheten.

Årsredovisning

En årsredovisning sammanfattar ett företags eller en ekonomisk förenings räkenskapsår. Årsredovisningen innehåller verksamhetens förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Återanskaffningskostnad

Återanskaffningskostnad är den kostnad som det hade inneburit att inskaffa likvärdig egendom, exempelvis uppförandet av en motsvarande byggnad.

Återbetalningskrav

Återbetalningskrav innebär en skyldighet att betala tillbaka felaktigt utbetalda belopp som du inte har rätt till.

Återgångsvillkor

Ett annat ord för svävarvillkor.

Återuppföranderätt

Återuppföranderätt innebär rätt att ersätta en byggnad som förstörts på grund av rivning eller olyckshändelse med en motsvarande byggnad. Vägras bygglov för återuppförandet har fastighetens ägare rätt att kräva kommunen på ersättning för skadan som det vägrade bygglovet medför.

 

Ä

 

Ägarhypotek

Ägarhypotek är den del av ett pantbrev som ännu inte är utnyttjat – det vill säga som inte används som säkerhet eller pantsättning för ett lån.

När ägarhypotek godkänns som säkerhet för ett nytt lån av en kreditgivare kallas det för överhypotek.

Ägarlägenhet

Ägarlägenhet är en boendeform som innebär att du har full äganderätt av din lägenhet vilken räknas som fast egendom. Ägarlägenheter skiljer sig därför från bostadsrätter där bostadsrättshavaren endast har nyttjanderätt till lägenheten.

Ägarlägenheterna i flerbostadshuset är en del av en samfällighet som gemensamt sköter drift och underhåll av gemensamma utrymmen såsom fasad, trapphus och förråd.

 

Ö

 

Öppen budgivning

Öppen budgivning innebär att spekulanterna lämnar bud till mäklaren i tidsordning. Spekulanterna har insyn i buden som kommer in och har möjlighet att buda över bud från andra spekulanter.

Ett alternativ till öppen budgivning är sluten budgivning.

Öppen visning

Öppen visning innebär att mäklaren annonserar om när visningen kommer att äga rum, varefter alla som är intresserade av objektet kan välja att besöka bostaden mellan de angivna tiderna för visningen. Spekulanterna får möjlighet att lämna sina uppgifter för att kunna bli kontaktade av mäklaren efter visningen.

Överbryggningslån

Ett överbryggningslån, även kallat brygglån, innebär att du lånar för att finansiera köpet av en ny bostad innan du fått pengarna från försäljning av din gamla bostad.

Löptiden för överbryggningslån är ofta begränsad till endast ett fåtal månader och ska i de flesta fall återbetalas i fullo som senast på frånträdesdagen av den gamla bostaden eller vid löptidens slut.

Överhypotek

Överhypotek utgör den outnyttjade delen av ett pantbrevs belopp – det vill säga som inte utgör säkerhet för ett lån – och som kan användas som pantsättning för andra krediter.

Överlåtelse

Överlåtelse innebär att äganderätten, till exempel av en fastighet eller en bostadsrätt, övergår från en ägare till en annan genom försäljning, byte, gåva eller arv.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningar ofta tar ut vid överlåtelse av en bostadsrätt från en ägare till en annan. Vem av överlåtaren eller förvärvaren som betalar överlåtelseavgiften kan variera och anges i föreningens stadgar.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan överlåtare och förvärvare, vanligen köpare och säljare av en bostadsrätt, och som anger villkoren för överlåtelsen.

Överlåtelseavtalet fungerar som ett bevis för överlåtelsen av äganderätten mellan parterna.

Överränta

Överränta är ett annat ord för dröjsmålsränta.

Översiktsplan

En översiktsplan är en långsiktig plan som erbjuder strategier och vägledning för beslut kring användning och utveckling av bebyggelse samt mark- och vattenområden i en kommun.

Övertagande

Övertagande innebär att till exempel en bostad eller ett lån överförs från en part till en annan under oförändrade villkor.

Övrig area (ÖVA)

Övrig area (ÖVA) innefattar utrymmen avsedda för byggnadens tekniska drift och allmänna kommunikation, till exempel trappor och hissar.

 

Jämför mäklare i ditt område

Landsöversikt