Friskrivningsklausuler: trygghet för säljaren men ökad risk för köparen

Skeptisk till säljarens friskrivningsklausul? Som säljare är det skönt att kunna friskriva sig från eventuella fel i det sålda huset. För köparen innebär det dock en risk att ta på sig ansvaret för fel som kan upptäckas i efterhand.

Enligt den lag som reglerar köp av fastighet, jordabalken, har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen. Jordabalken är däremot inte bindande, säljaren har rätt att friskriva sig från dolda fel genom att upprätta en så kallad friskrivningsklausul. Villkoren kan gälla generellt för hela byggnaden, eller mer specifikt för till exempel dolda fel. Det är upp till köparen att avgöra huruvida han eller hon godkänner friskrivningsklausulen eller inte. Med en friskrivningsklausul i kontraktet brukar priset på fastigheten bli något lägre.

Tydligt formulerad

Det viktiga är att köpare och säljare är överens. För att en friskrivningsklausul ska gälla krävs ett klart och tydligt formulerat köpekontrakt, utan oklarheter om vad friskrivningsklausulen innebär. Ett finstilt antydande kan göra klausulen ogiltig. Det är också viktigt att friskrivningsklausulen redogör vad det är som säljaren friskrivs ifrån.

Det är först när säljaren och köparen är överens om friskrivningsklausul i köpekontraktet som det blir giltigt. Om alla parter har följt reglerna vid köp och sälj av bostad behöver ingen oroa sig.

Ökad risk

För köparen innebär det alltså en ökad risk att köpa ett hus med friskrivningsklausul. Köparen kan inte kräva ersättning av säljaren för fel som upptäcks efter köpet. Andra avtalsbrott i köpekontraktet är dock fortfarande gällande. I vissa fall kan en friskrivningsklausul innebära att priset på en bostad blir lägre. Det beror på att risken för ett dolt fel alltid finns där och att det då blir köparen som får stå som ansvarig för de utgifter som är förenade med skadan.

Vanligt vid dödsbon

Om en fastighet säljs av ett dödsbo är det vanligt med en friskrivningsklausul. Tanken är att de efterlevande inte ska behöva drabbas av ersättningskrav. Köparen har inte heller någon ersättningsskyldig säljare att vända sig till, eftersom dödsbon fungerar som ett aktiebolag tills dödsboet är fördelat och sedan upphör att existera. Genom klausulen upplyser då dödsboet om vad som gäller i praktiken.

Alltfler vill gärna sälja med friskrivningsklausul. Det ses av vissa som ett tecken på att tioårsregeln för dolda fel inte alltid fungerar så bra. Det kan ge en onödig oro hos fastighetsförsäljare.