FRN prövar tvister mellan mäklare och säljare

Hos Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) kan du kostnadsfritt få prövning av ditt ärende när du är missnöjd med din mäklare.

FRN är en branschnämnd som prövar klagomål på mäklare. Man får skicka in sitt klagomål skriftligt. Man kan inte använda FRN för att få allmänna råd och tips.

Anmälan

Det kostar ingenting att pröva sitt ärende hos FRN. En privat konsument kan begära prövning, och ingen jurist behöver blandas in. Det kan därför vara ett enkelt sätt för en privatperson att få rätt i sak. Nämnden kan däremot inte ge personer rådgivning i ett enskilt ärende. Där hänvisar nämnden till konsumentvägledare på kommunen. Om det finns en sådan kan han eller hon vara behjälplig.

Vad prövar FRN?

Det är bara i det fall mäklaren anses ha gjort ett fel som nämnden kan pröva fallet. FRN kan inte pröva tvister mellan enskilda personer, t.ex. köpare och säljare. FRN kan även pröva tvister mellan två mäklare om exempelvis provisioner.

budgivning bostad
FRN är opartiska och löser tvister mellan konsumenter och mäklare.

Försök lösa det med mäklaren först

FRN kräver i allmänhet att klagomålet först ska vändas till den berörda parten. Ta alltså alltid upp problemet med din mäklare först och se om ni kan lösa det. Först om detta inte fungerar kan du överväga att anmäla tvisten till FRN.

Beslutstid

Den normala beslutstiden hos FRN är några månader. Prövningen sker allt som oftast brevledes. Det blir således ingen intervju eller något samtal med dem som beslutar i ärendet. Det gäller att skriva ner så noga som möjligt vad som är felet och varför ersättning krävs. Det kan vara till stor hjälp att skicka med bilder och andra dokument som kan bevisa vart felet ligger. Är fallet dock alltför komplicerat är det risk att ärendet avskrivs.

Inte bindande

FRN:s beslut är inte bindande om företaget fälls. Däremot brukar mäklarna då göra rätt för sig. FRN:s huvudmän är nämligen Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, som är viktiga branschorganisationer och som kan hota med exempelvis uteslutning. Om man inte får rätt mot mäklaren eller om man inte får det skadestånd man kan ha rätt till går det att gå vidare till domstol.

Att dra en mänklare inför domstol

Ett sista alternativ för de som är missnöjda med sitt husköp, mäklare eller besiktningsman är att vända sig till domstolen för att få ersättning. Tingsrätten är den första instansen. Den missnöjda parten lämnar då in en stämningsansökan för att få saken prövad rättsligt.

arn
Det kan vara till stor hjälp att skicka med bilder och andra dokument som kan bevisa vart felet ligger.

Blankett

Tingsrätten har en särskild blankett som ska fyllas i för att få kravet prövat i domstolen. Samtidigt med anmälan ska en avgift på 450 kr betalas för att pröva ärendet. Sedan börjar rätten med att göra en förberedelse. Då försöker tingsrätten reda ut vad tvisten handlar om och låter båda parter komma med sina begäran.

Sedan kallas båda parter till en domare. Med lite tur avgörs ärendet redan då. Om det inte är alltför komplicerat blir avgörandet enkelt och lätt. Men det bör man inte räkna med. Om fallet går så långt att tingsrätten är inblandad är det ofta en fråga som måste utredas vidare.

Småmål

Är målet litet, under ett halvt prisbasbelopp räknas målet som ett småmål, eller numera kallat förenklat tvistemål. Vid den här typen av mål blir inte den förlorande parten skyldig att betala rättegångskostnader. Den vinnande parten kan då kräva en maximal ersättning på en timme för juridisk hjälp. Andra belopp som kan komma ifråga är faktiska omkostnader för själva förhandlingen. Anledningen till det snåla beloppet för advokater är att domstolen anser att en advokat inte behöver närvara. Det går fint att komma väl förberedd själv till det förberedande samtalet med domaren. För att få ersättning för advokatkostnader utöver detta krävs en särskild ansökan vid sådana mål.

Tredskodom

Om den svarande parten inte dyker upp i rätten är det ofta till den stämmande partens fördel. Den dom som fälls då kan inte överklagas av den part som inte medverkar i rätten. Det kallas för att en tredskodom beslutas. Det som den frånvarande parten kan göra är att kräva att tingsrätten tar upp fallet igen. Om det blir så är upp till tingsrätten att besluta.

Överklagande

Om en av parterna inte är nöjda kan han eller hon överklaga domen. Det kan göras till hovrätten, men för att pröva fallet i sin helhet kräver hovrätten en prövningstillstånd. En jurist i hovrätten avgör om prövningstillstånd ges. Överklagandet ska göras inom tre veckor efter fällande dom. Om även det faller ut till en parts nackdel har han eller hon rätt att söka prövning i Högsta domstolen. Det är däremot inte säkert att Högsta domstolen tar upp fallet. För det krävs särskilda skäl. I praktiken är hovrätten den högsta distans som går att nå med en vanlig stämning.

Verkställa domen

För att få domen verkställd, det vill säga verkligen få betalt av det företag som stämts, krävs till att börja med ett fällande från rätten. Om beslutet inte överklagas inom tre veckor går det att vända sig till Kronofogden för att få pengarna indrivna.

Landsöversikt