Missnöjd med affären

Det händer att ett husköp inte blir som det är tänkt. Fel som inte upptäckts före köpet kan orsaka stora problem och ibland uppfyller den andra parten inte de krav som ställs i det avtal som skrivits. Ibland, men inte alltid, går det att få ersättning för de fel och brister som upptäcks efter köpet.

Säljarens och köparens ansvar

De fel och brister som kan hänvisas till för att yrka på ersättning från säljaren är dels brott mot köpekontraktet, dels vissa fel och brister som finns i fastigheten. Felen kan vara dolda fel, rättsliga fel, att säljaren kommit med felaktiga uppgifter eller att säljaren inte har stått för sitt ansvar för faran mellan att kontraktet skrevs och tillträdesdagen. Det kan också handla om att slutstädningen inte är till belåtenhet. Säljaren har rätt att kräva ersättning om köparen inte fullgör sina plikter enligt köpekontraktet.

Misstänkt dolt fel

Om köparen misstänker ett dolt fel kan de vara klokt att ta in en besiktningsman som får undersöka fallet. Besiktningsmannen kan ge råd och tips om hur man kan gå tillväga. Så fort ett fel upptäcks kan det vara värt att kontakta den mäklare som varit inblandad. De har grundläggande information om vad som gäller, och dessutom har de kontroll på hur avtalet är skrivet. De har en roll som medlare i affären, även efter avslutat köp.

Mäklare eller besiktningsman

Det händer att mäklare och besiktningsmän gör fel i sitt arbete. Om detta kan anses bero på försumlighet kan även dessa tjänster reklameras och skadestånd kan komma i fråga. Det gäller att reklamera den felaktiga tjänsten så snart det går efter att felet upptäckts.

Reklamation

En reklamation är ett brev till säljaren där köparen berättar vad som är fel. I det första brevet behöver inga summor nämnas. Däremot är det viktigt att reklamera felet inom skälig tid. I samband med reklamationerna behöver köparen också göra ett yrkande på avdrag för felet. I regel ska yrkandet grunda sig på den värdeminskning som felet ger huset. Det är svårt att få fram sådana uppgifter. Därför väljer många att yrka på kostnaden för att åtgärda felet.

Advokat

En köpare som direkt går via advokat för att reklamera ett fel utan att kontakta säljaren eller annan berörd part först kan däremot få problem. Det kan tolkas som om köparen söker konflikt. Om motparten inte svarar på brevet eller ställer sig helt frågande till felet kan det däremot bli nödvändigt att anlita en advokat. Det finns jurister som specialiserat sig inom fastighetsrätt. Advokaten kan förutom att ge handfast hjälp också berätta vilka möjligheter som finns att gå vidare med målet till domstol. I hemförsäkringen finns ett rättsskydd. Det täcker vissa advokatkostnader.

Gå vidare i fallet

Det finns flera sätt att få rätt till ersättning om motparten inte godkänner reklamationen. I vissa fall går det till och med att häva ett köp. ARN, domstol och anmälan till nämnder för kontroll av mäklaryrket är några vägar att gå. Vilken väg som är den rätta är svårt att avgöra. Det beror på fall till fall. En advokat eller mäklaren kan hjälpa till att rådgiva i frågan.