- hitta den bästa mäklaren för dig!

Tänka på vid tillträde

Dagen för tillträdet av ett nyinköpt hus är en drömdag för många människor. Men för de personer som inte förberett sig noga kan tillträdesdagen också vara något av en mardröm. Det gäller att ha gått igenom huset ordentligt inför det tidigare skrivna köpekontraktet och se till att avtalet tar upp alla eventuella frågeställningar så att inga överraskningar sker när tillträdesdagen väl infaller. På tillträdesdagen handlar det mesta om formalia, och att gå igenom slutstädningen tillsammans med säljaren.

Kontrollera slutstädning

När tillträdesdagen väl infaller ska det enda som återstår vara att gå igenom bostaden tillsammans med säljaren och eventuellt mäklaren. Då gås eventuella inventarielistor igenom och slutstädningen kontrolleras. Slutstädningen är en av de vanligaste orsakerna till tvist mellan köpare och säljare. Om genomgången av städningen sker på plats tillsammans med säljaren kan eventuella tvivelaktigheter lösas direkt på plats. Det blir mycket enklare för båda parter, då eventuella ersättningskostnader för den dåliga städningen kan regleras direkt vid köpeskillingens överlämnande.

Mötas på banken

De flesta säljare och köpare väljer att mötas på banken för det formella avslutet av affären. Oftast väljer köparen den bank som han eller hon har tagit bostadslån i. Men det går lika bra med säljarens bank. På banken gås kontraktet igenom än en gång för att kontrollera att allt är i ordning. Om kommunen har förköpsrätt ska också en skrivelse från kommunen om att denne avsäger sig förköpsrätten finnas på plats. Sedan ska köpeskillingen föras över till säljarens konto. När så skett skrivs själva köpebrevet, kvittot på att köparen fullgjort sina plikter. Nycklar och samtliga dokument som tillhör fastigheten ska lämnas till den nya ägaren.

Formalia för köparen

Banken hjälper under mötet till med de formalia som behövs från köparens sida för att lån och lagfarter ska bli korrekt hanterade. För att teckna ett lån behöver banken få tillgång till pantbrev för fastigheten. Gamla pantbrev ska överföras som säkerhet till banken för det nya lånet, och nya pantbrev kanske behöver lösas. Ofta söks lagfarten direkt vid överlämnandet. Även här kan banken alternativt mäklaren hjälpa till. Eftersom såväl lagfartsansökan som uttag av nya pantbrev är avgiftsbelagt, får köparen räkna med att banken efter hans eller hennes medgivande kräver betalning för dessa belopp ganska omgående. Banken tar också ofta ut en avgift för besväret.

Köparen tar över ansvaret

När väl köpeskillingen erlagts är det svårare, men inte omöjligt, att yrka på ersättning för ev. dålig slutstädning eller om fastigheten försämrats sedan kontraktets skrivande. Då får den nya ägaren yrka på ersättning från säljaren som täcker de uppkomna kostnaderna. Det är en ganska arbetsam process och kan ofta undvikas genom att se till att allt är genomgånget och klart innan full betalning erläggs. Rätt förberedd blir risken för problem klart mindre. Efter tillträdesdagen tillfaller allt ansvar som är förenat med fastigheten eller bostadsrätten den nya ägaren.

Att tänka på då huset överlämnas

När köpekontraktet för husaffären skrivits anses huset vara sålt. Fastighetssäljaren ansvarar för huset under tiden mellan kontraktets skrivande och själva överlåtelsedagen. Det kallas för att säljaren står för faran. När tillträdesdagen kommer byts köpeskillingen mot ett välstädat hus, nycklar och de papper som hör till fastigheten.

Förbered noga före överlämningen

En fastighet anses såld då ett köpekontrakt upprättats mellan köpare och säljare. Avtalet måste vara skriftligt. Det avtal som ska tecknas mellan köpare och säljare ska vara tydligt och inte utelämna något av vikt. Avtalet ska finnas klart och undertecknas i god tid före överlämnandet, så att inga frågetecken om vad som gäller kvarstår. Husets skick ska vara väl undersökt av köparen och säljaren har ansvaret för fastigheten till och med tillträdesdagen. Akuta problem måste åtgärdas av säljaren och huset ska överlämnas i samma skick som när kontraktet skrevs.

Städning

En av de vanligaste punkterna för dispyter mellan köpare och säljare är slutstädningen. Enligt lag ska, om inte annat överenskommits, en bostad överlämnas i väl städat skick. Det betyder en mycket grundlig rengöring av bostadens alla delar, inklusive väggar, fönster, lister, golv och kvarvarande inventarier. Krokar och liknande ska tas bort. Det är väl värt att tänka på att alla insidor av inventarierna också ska rengöras. Städningen inbegriper även tomten. Bara sådant som ingår i fastighetstillbehören ska lämnas kvar. Det kan vara värt att anlita en städfirma för jobbet, eftersom kraven är såpass höga. Här kan du kan söka efter lokal flyttstädning.

Tips vid överlämnandet

Normalt sett ska avflyttningen och slutstädningen ske före överlämnandet av bostaden. För att båda parter ska känna sig nöjda är det en god idé att före själva överlåtelsen och köpebrevets tecknande tillsammans gå igenom det städade och tomma huset. På så sätt kan dispyter undvikas. Om det föreligger fel på städningen är det lätt att i så fall reducera köpeskillingen med ett par tusenlappar.

Köpeskilling och lån

Efter genomgången av huset sker ofta den formella överlåtelsen på en bank. Oftast är det hos köparens bank formalian för överlämnandet sker, men inte alltid. Det kan gå bra med säljarens bank också. Under detta möte gås kontraktet än en gång igenom. Om allt är i sin ordning ska köpeskillingen överföras till säljarens konto. När så skett ska eventuella lån som finns på fastigheten betalas tillbaka till den bank som stått för säljarens bostadslån. Den bank som tidigare stått som långivare behöver vara införstådd med att fastigheten sålts och att lånen ska lösas. Se till att ha ett namn på banken som kan vara behjälplig under mötet, om mötet inte sker på den egna banken. Bankerna hjälper till med processen och ser till att allt går rätt till. De pantbrev som frigörs tillhör fastigheten och övergår till den nye ägaren. Han eller hon tar ofta i sin tur pantbreven som säkerhet för ett nytt lån. Det kan ta lite tid med överföringar och annat som krävs för att avsluta de gamla lånen och för köparen att få igenom de nya lånen.

Andra viktiga händelser

Under mötet ska även den nya ägaren få tillgång till samtliga nycklar till fastigheten liksom kartor, brev och andra viktiga dokument som rör fastigheten. Köpebrevet undertecknas och bevittnas. Säljaren behåller ett exemplar.