Vad menas med fastighet?

Det är inte alltid enkelt att veta vad fastighet innebär, eller att avgränsa vad som är en fastighet. Regelverket är komplicerat, även om det i vardagen kan anses som självklart.

Juridiskt sett är en fastighet ett avgränsat markområde inklusive de växter och fasta byggnader som finns på marken. Till fastigheten räknas också fastighetstillbehör, föremål med ett regelbundet användningsområde, så kallat stadigvarande bruk. Det gör att till exempel vattenberedare, elledningar och staket tillhör fastigheten.

Fastighetsbeteckning - Håll ordning och reda

Varje fastighet har en unik identifikation, en fastighetsbeteckning. Beteckningen inleds först med kommunens namn, så traktens namn, men i städerna ett valt namn. Fastighetsbeteckningen är en kombination av själva områdesnamnet och två siffror, exempel Bråtvik 1:10. Siffran 1 är ett blocknummer och siffran 10 är ett enhetsnummer. De med högre enhetsnummer är i regel styckningar från den ursprungliga fastigheten. Så kan till exempel Bråtvik 1:10 utläsas som den tionde styckningen av fastigheten Bråtvik 1:1.

Anledningen till att man använder fastighetsbeteckning är för att hålla ordning och reda på de olika fastigheterna. Är man osäker på sin fastighetsbeteckning är det bara att ta kontakt med Lantmäteriet. Där får du också reda på vad som gäller just den platsen som är betecknat.

budgivning bostad
Det är inte alla som känner till att all mark är indelade i fastigheter. Och att fastighetsbeteckningen är det som identifierar vart gränsen för marken går.

Lägenheter då?

Sedan maj 2009 har enskilda lägenheter i bostadsbyggnader räknats som fastigheter. Dessa lägenheter kallas för ägarlägenheter, till skillnad från de vanliga bostadsrätterna. De har samma typ av fastighetsbeteckning som fastigheter med mark.

Avgränsningar

Mätning och avgränsning av en fastighet görs av ett lantmäteri. En fastighet avgränsas oftast längs markplan. Var gränsen går nere i marken och uppe i luften är ganska otydligt formulerat i svensk lagtext. Det kan i vissa fall ge upphov till juridiska tvister. Enda gången den horisontella avgränsningen är helt klar är när det gäller lägenheter. Lantmäterierna ansvarar också för indelningen av fastigheter i kategorier efter deras användningsområde.

Olika kategorier av fastigheter

Kategoriseringen avgör också vad som får byggas på fastigheten, och under vilka villkor. Indelningen görs med hjälp av en tresiffrig typkod och det finns en mängd olika fastighetstyper. De vanligaste typkoderna för fastigheter med bostadshus är:

  • Permanentbostad: typkod 220
  • Fritidshus: typkod 221
  • Bebyggd lantbruksfastighet: typkod 120

Även obebyggda tomter delas in i typkoder. Koden avgör vilken slags byggnad det är tänkt att marken kan bebyggas med. Vilken kod en fastighet har står i fastighetsregistret. I vissa fall kan en fastighet taxeras om utefter den faktiska användningen.

Äganderätten till en fastighet

Rätten att nyttja marken till en fastighet finns reglerad i jordabalken. Jordabalken utgör faktiskt den största delen i den svenska lagboken. Det säger en del om hur komplexa ägande- och nyttjanderätter är vad gäller fastigheter. Lagen har försökt att tänka in alla aspekter som rör fastigheter såsom överlåtelseregler, rättsförhållande mellan grannar, hyra och arrende. Byggnation på en fastighet kräver i allmänhet bygglov. Bygglovsreglerna regleras av plan- och bygglagen.

Ofri grund - vem äger vad?

Det är inte alltid en fastighet omfattar ett markområde. Vissa byggnader är byggda på ofri grund. Det betyder att själva byggnaden ägs av en annan person än den som äger marken. Marken får då oftast nyttjas av husägaren genom ett arrende. I princip får husägaren flytta huset om arrendet upphör.