Lagfart

Lagfarten är ett dokument som visar att fastigheten är inskriven i en viss persons ägo av staten. Den administreras av inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet. Lagfarten ska sökas på alla fastigheter. Registreringen av lagfarter har pågått i flera hundra år och fastighetsregistret är ett historiskt och aktuellt register över de som ägt och äger fastigheter i Sverige. Eftersom en bostadsrätt inte är fast egendom behöver lagfart inte sökas vid köp av lägenhet med bostadsrätt.

Ansökan

När en fastighet har sålts skickas ansökan om lagfart till inskrivningsmyndigheten. Ansökan om lagfart ska ske skyndsamt och senast tre månader efter överlåtelsen vara inskrivningsmyndigheten tillhanda. För att lagfarten ska gå igenom behöver ansökan biläggas med köpebrevet. I det fall kommunen har förköpsrätt ska också ett bevis om kommunens beslut om att inte köpa fastigheten finnas med i ansökan.

Om fastigheten istället ges bort, ärvs eller överlåts genom bodelning är det överlåtelsehandlingen som gäller som bevis. Den köpare som inte ansöker om lagfart inom tre månader kan råka på ett vite. När lagfarten söks ska också en stämpelavgift i allmänhet betalas. Den är på 1,5 % av köpeskillingen om fastigheten säljs. Vissa slipper kostnaden. Det gäller till exempel vid gåva eller om den nya ägaren redan har en fastighet inom samma kommun.

Fastighetsregistret

Lagfarten registreras i fastighetsregistret. Där finns information om gamla och nuvarande ägare till alla fastigheter i landet. En anteckning i lagfartsregistret är i sig inte det grundläggande beviset för att någon äger en fastighet. Det är köpebrevet. Men det är ändå en god indikation på vem som äger en fastighet. För att inget ska bli fel genomförs också en kontroll av handlingarna så att fastighetsregistret är aktuellt och gällande.

Felaktigheter

En felaktig ansökan kan leda till att lagfarten inte övergår till nuvarande ägare. Då måste ägaren söka på nytt med korrekta handlingar. I vissa fall, om oklarheter råder, kallas ägaren till att lagfartssammanträde. Banken är ofta behjälplig med frågor som rör lagfarter och hjälper gärna en köpare med ansökan mot en avgift.

Landsöversikt