Spricka som uppstått i husvägg

När du drabbas av fel efter bostadsköpet

Har du stött på problem med brister och fel i fastigheten efter att du köpt den? Om det är ett rättslig fel kan du häva ditt köp, men området är komplext.

De allra flesta bostäder har någon form av fel eller brister. I juridisk mening föreligger fel i en fastighet om bostaden inte håller den standard som kan förväntas med tanke på köpesumman, husets ålder och allmänna skick. Fastighetens standard framgår ofta i det köpeavtal som skrivs. Som köpare kan det vara bra att be om ett förtydligande för säkerhets skull. Om det inte framgår av kontraktet beräknas standarden utifrån ett normalfall. Fel som kan förekomma delas in i tre typer.

Rättsligt fel

Om köparen inte får förfoga över fastigheten som hen borde få göra, räknas det som ett rättsligt fel. Det kan handla om nyttjanderätter som köparen varit ovetande om eller panträtter. Om köparen inte blivit informerad om rättigheterna är det säljaren som får ta ansvaret. Det finns ingen undersökningsplikt för säljaren när det gäller rättsliga fel. I värsta fall kan köpet hävas.

Rådighetsfel

brister
Dolda fel: Inte alla fel är uppenbara och fastigheten kan vara i sämre skick än man tror.

Rådighetsfel är när en myndighet fattar ett beslut som hindrar en ägare från att använda sin fastighet. Felet måste ha funnits vid försäljningstillfället och köparen måste ha varit ovetande, för att felet ska kunna hävdas. Undersökningsplikt för köparen finns inte heller i det här fallet.

Faktiska fel

De faktiska felen kan vara allt från läckande tak och mögel, till otäta skorstenar, trasiga toalettankar och skadedjur. Här är lagen ganska komplicerad. För att få ersättning måaste köparen kunna visa att fastigheten är i sämre skick än de kunnat förutsätta med tanke på fastighetens pris och ålder. Dessutom har köparen en ganska omfattande undersökningsplikt vid faktiska fel. Om felet kunde ha upptäckts, går det inte att kräva ersättning i efterhand. Är felet däremot är av en typ som inte borde ha upptäckts inom ramen för undersökningsplikten kan ersättning krävas. Det gäller dock inte om bostaden sålts med en så kallad friskrivningsklausul.

Dolda fel

Dolda fel innebär ett väsentligt fel som vare sig säljaren eller köparen haft någon kunskap om och som heller inte borde funnits där med tanke på husets ålder, pris och allmänna skick. Det gäller främst så kallat byggfusk och brister i byggnadens grundkonstruktion. I normalfallet har säljaren ansvaret i tio år för dolda fel för hus enligt jordabalken, och två år enligt köp enligt köplagen vid bostadsrättsförsäljning.