- hitta den bästa mäklaren för dig!

Vad är Allmänna Reklamationsnämnden?

Hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du kostnadsfritt få prövning i ditt ärende när du är missnöjd med ett köp eller en tjänst.

ARN är en statlig myndighet och prövar mängder med klagomål på tjänster och produkter varje år. Det är en avgiftsfri prövningsinstans mellan köpare och säljare. ARN opartiska och ger därför inte heller råd i enstaka ärenden.

Anmälan

Det kostar ingenting att pröva sitt ärende hos ARN. En privat konsument kan begära prövning, och ingen jurist behöver blandas in. Det kan därför vara ett enkelt sätt för en privatperson att få rätt i sak. Nämnden kan däremot inte ge personer rådgivning i ett enskilt ärende. Där hänvisar nämnden till konsumentvägledare på kommunen. Om det finns en sådan kan han eller hon vara behjälplig.

Vad prövar ARN?

ARN kan inte pröva tvister mellan enskilda personer. Ej heller tas tvister som avser köp av fastigheter eller hyresfall upp av nämnden. Det är således bara i det fall mäklaren alternativt en besiktningsman gjort ett fel som nämnden kan pröva fallet. Det anges även uttryckligen hos ARN att prövningar gentemot fastighetsmäklare prövas av nämnden. Om fallet gäller problem med hyresgäster vid ett köp eller sälj är det istället Hyresnämnden som tar sig an fallet. Även den processen är avgiftsfri för den sökande. Det går även bra att pröva ett försäkringsbolag i ARN. Däremot tas inte anmälningar mot jurister och advokater emot av nämnden. ARN beslutar heller inte i ärenden som rör ersättningar om riktigt små belopp. Gäller det tjänstetvister vid fastigheter är beloppet 2 000 kr. Det gäller dock inte om tvisten har ett stort allmänintresse.

budgivning bostad
ARN är opartiska och löser tvister mellan konsumenter och företag.

Anmälningstid

ARN kräver i allmänhet att klagomålet först ska vändas till den berörda parten. Om inte det fungerar är det upp till ARN att besluta i fallet. Anmälan måste vara ARN tillhanda senast sex månader efter att kravet som riktats mot företaget avvisats. Om företagaren inte svarar räknas även det som ett avvisande.

Beslutstid

Den normala beslutstiden hos ARN är några månader. Prövningen sker allt som oftast brevledes. Det blir således ingen intervju eller något samtal med dem som beslutar i ärendet. Det gäller att skriva ner så noga som möjligt vad som är felet och varför ersättning krävs. Det kan vara till stor hjälp att skicka med bilder och andra dokument som kan bevisa vart felet ligger. Är fallet dock alltför komplicerat är det risk att ärendet avskrivs.

Inte bindande

ARN:s beslut är inte bindande om företaget fälls. Däremot följer de flesta företag ARN:s beslut. Det finns nämligen en svart lista som publiceras ett par gånger om året. Där meddelas vilka företag som har valt att inte följa ARN:s beslut. Den svarta listan brukar få en ganska stor massmedial uppmärksamhet.

Domstol

Ett sista alternativ för de som är missnöjda med sitt husköp, mäklare eller besiktningsman är att vända sig till domstolen för att få ersättning. Tingsrätten är den första instansen. Den missnöjda parten lämnar då in en stämningsansökan för att få saken prövad rättsligt.

arn
Det kan vara till stor hjälp att skicka med bilder och andra dokument som kan bevisa vart felet ligger.

Blankett

Tingsrätten har en särskild blankett som ska fyllas i för att få kravet prövat i domstolen. Samtidigt med anmälan ska en avgift på 450 kr betalas för att pröva ärendet. Sedan börjar rätten med att göra en förberedelse. Då försöker tingsrätten reda ut vad tvisten handlar om och låter båda parter komma med sina begäran.

Sedan kallas båda parter till en domare. Med lite tur avgörs ärendet redan då. Om det inte är alltför komplicerat blir avgörandet enkelt och lätt. Men det bör man inte räkna med. Om fallet går så långt att tingsrätten är inblandad är det ofta en fråga som måste utredas vidare.

Småmål

Är målet litet, under ett halvt prisbasbelopp räknas målet som ett småmål, eller numera kallat förenklat tvistemål. Vid den här typen av mål blir inte den förlorande parten skyldig att betala rättegångskostnader. Den vinnande parten kan då kräva en maximal ersättning på en timme för juridisk hjälp. Andra belopp som kan komma ifråga är faktiska omkostnader för själva förhandlingen. Anledningen till det snåla beloppet för advokater är att domstolen anser att en advokat inte behöver närvara. Det går fint att komma väl förberedd själv till det förberedande samtalet med domaren. För att få ersättning för advokatkostnader utöver detta krävs en särskild ansökan vid sådana mål.

Tredskodom

Om den svarande parten inte dyker upp i rätten är det ofta till den stämmande partens fördel. Den dom som fälls då kan inte överklagas av den part som inte medverkar i rätten. Det kallas för att en tredskodom beslutas. Det som den frånvarande parten kan göra är att kräva att tingsrätten tar upp fallet igen. Om det blir så är upp till tingsrätten att besluta.

Överklagande

Om en av parterna inte är nöjda kan han eller hon överklaga domen. Det kan göras till hovrätten, men för att pröva fallet i sin helhet kräver hovrätten en prövningstillstånd. En jurist i hovrätten avgör om prövningstillstånd ges. Överklagandet ska göras inom tre veckor efter fällande dom. Om även det faller ut till en parts nackdel har han eller hon rätt att söka prövning i Högsta domstolen. Det är däremot inte säkert att Högsta domstolen tar upp fallet. För det krävs särskilda skäl. I praktiken är hovrätten den högsta distans som går att nå med en vanlig stämning.

Verkställa domen

För att få domen verkställd, det vill säga verkligen få betalt av det företag som stämts, krävs till att börja med ett fällande från rätten. Om beslutet inte överklagas inom tre veckor går det att vända sig till Kronofogden för att få pengarna indrivna.